วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วนภัทร์ แสงแก้ว: ดูหนังเอ็กซ์: พฤติกรรมที่ถูกซ่อนเร้น

ดูหนังเอ็กซ์: พฤติกรรมที่ถูกซ่อนเร้น

หากจะกล่าวถึง ชีวิตประจำวันของมนุษย์ (everyday life) การกิน นอน เที่ยว เล่น ทำงาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ และแสดงออกในกิจกรรมดังกล่าวได้ เพราะเป็นชีวิตประจำวันที่ทุกคนกระทำอยู่แล้ว เป็นเสมือนบรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับ แต่หากมีกิจกรรมบางอย่าง ที่ถือเป็นชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนต้องทำ ต้องมี และต้องพบเจอ คือ เรื่อง เซ็กซ์ มักได้รับการปฏิเสธ
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในที่สาธารณะ ทั้งๆที่เซ็กซ์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคน นั่นอาจหมายความว่าการเปิดเผยและแสดงออกเรื่องเซ็กซ์ในที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน ยอมรับกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่สมควร ไม่เหมาะสม แต่ทว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ กลายเป็นสิ่งที่แหกกฎบรรทัดฐาน เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้ และเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่ม หรือแม้แต่มีกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันได้ และหากมองย้อนกลับไปอีกด้านหนึ่ง ที่ยังคงยึดหลักบรรทัดฐานเดิมอยู่ทำให้เรื่องเซ็กซ์จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องห้าม ทำให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาว่า เหตุใดเรื่องที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราๆ อย่างเรื่องเซ็กซ์นั้น จึงกลายเป็นกิจกรรมที่คนชอบทำ แต่ไม่ชอบพูด
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาในเรื่อง การดูหนังเอ็กซ์ กิจกรรมที่คนชอบทำแต่ไม่ชอบพูด รวมถึงทัศนคติในเรื่องเซ็กซ์ กิจกรรมที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมี ต้องพบเจอโดยธรรมชาติ โดยจะศึกษาเรื่องเซ็กซ์ในสองด้านของทัศนคติต่อเรื่องเซ็กซ์ คือเซ็กซ์ที่ถูกปกปิดไม่เปิดเผย ไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม และอีกด้านหนึ่งคือ เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมดาที่เปิดเผยได้ ไม่ปกปิดแม้ในที่สาธารณะ หรือกล้าแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ เป็นความคิดที่ขัดแย้งกับความคิดเดิมหรือ บรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องเพศที่ถูกกำหนดไว้ เป็นเสมือนกับสองด้านของเหรียญเดียวกัน
ดังนั้นเหตุใดเซ็กซ์กิจกรรมในชีวิตประจำวัน จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องห้าม ไม่ให้เปิดเผยทั้งที่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน และเป็นเรื่องธรรมชาติ หรือเพราะมนุษย์ต้องการหลีกหนีจากโลกของความเป็นจริง ไม่ยอมรับในกิเลศ และความต้องการทางเพศของตนเอง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักศิลธรรม ของศาสนา ทั้งที่มนุษย์มีกิเลศในเรื่องความต้องการทางเพศอย่างไม่มีวันหมด
เมื่อเรานึกถึงเซ็กซ์ เราจะถึงเพศ ร่างกายเป็นอันดับแรก เพราะร่างกายเป็นเงื่อนไขสำคัญในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์ มนุษย์มีร่างกายมีสมองที่มีพัฒนาการที่ดีกว่าสัตว์ สัตว์จะทำอะไรตามสัญชาติญาณ ไม่มีความคิดวิจารณญาณ ไม่มีศาสนาประเพณี จารีต สัตว์จึงแตกตางจากนุษย์ตรงที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถควบคุมกิเลศหรือควบคุมสันดานดิบของตัวเองได้เหมือนกับมนุษย์ ดังเช่นในประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์มีหลักฐานสำคัญ และมีอิทธิพล
ที่สะท้อนการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์มาช้านาน ดังเช่นความเชื่อในคัมภีร์ใบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ ได้กล่าวว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา ให้มีอำนาจเหนือสัตว์ต่างๆโดยพระเจ้าได้สร้างชายหญิงข้นมาคู่หนึ่ง และได้อวยพรให้เกิดลูกหลานกระจายไปทั่วโลก และในขณะที่สร้างชายและหญิงขึ้นมาทั้งคู่ก็มีร่างกายที่เปลือยเปล่าอยู่ แต่มนุษย์ทั้งสองก็มิได้ละอายต่อสายตาของมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เห็นร่างกายอันเปลือยเปล่าของตน การที่มนุษย์ทั้งคู่ไม่ได้มีความละอายต่อร่างกายของตนที่เปลือยเปล่านั้น ก็เพราะยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี เมื่อมนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี สิ่งแรกที่มนุษย์กระทำคือ การปกปิดร่างกายของตนไม่ให้เปลือยเปล่า ต่อสายตาของมนุษย์คนอื่น หมายความว่าก่อนหน้าที่มนุษย์ได้เปลือยกายนั้น เพราะมนุษย์ยังไม่เข้าใจในสิ่งไม่ดี และเมื่อมนุษย์ได้กินผลไม้ในสวนอีเดนที่พระเจ้าห้ามไว้ นับจากนั้นมนุษย์ก็รู้จักผิดชอบชั่วดี มนุษย์จึงไม่ยอมเปลือยกายต่อสายตาคนอื่น หากมนุษย์เปลือยกายของตนโดยเจตนา มนุษย์คนนั้นคือผู้ที่ทำชั่วโดยเจตนา
จากความเชื่อในศาสนาคริสต์ แสดงให้เห็นถึงจุดกำเนิดของมนุษย์ ที่มาจากการเปลือยเปล่าโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดี และเมื่อมนุษย์ได้รู้ความจริงว่า การเปลือยร่างกายเปล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนำมาซึ่งการเกิดตัณหาในกามอารมณ์ สร้างกิเลส ที่ครอบงำมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นการไม่บรรลุตามคำสอนของพระเจ้า เพราะพระเจ้าให้มนุษย์มีเพศสัมพันธ์ เพื่อจุดประสงค์เดียวคือให้เกิดลูกหลานมิใช่ให้มนุษย์มีเพศสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศให้ความสุขกับร่างกายเท่านั้น ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดจากตัณหาในกามอารมณ์ ย่อมเป็นความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นการละเมิดหรือเบี่ยงเบนไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า หรืออาจกล่าวได้ว่า การเห็นร่างกายอันเปลือยเปล่าของคนอื่น ถือเป็นบ่อเกิดแห่งการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อสิ่งชั่วร้ายตามมา ตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา
ในตอนแรกของความเชื่อในศาสนาคริสต์มีความเชื่อที่เกี่ยวกับร่างกายผู้อื่น ที่ส่งผลต่อความต้องการทางเพศของตนเองและนำมาซึ่งการกระทำที่ชั่วร้ายทางเพศ แต่ในช่วงหลังความเชื่อดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์ว่าในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายของเราเองต่างหากที่เป็นบ่อเกิดแห่งความต้องการทางเพศ เพราะฉะนั้นการที่จะระงับหรือควบคุมไม่ให้เกิดสิ่งชั่วร้ายทางเพศจึงต้องควบคุมจากร่างกายของเราเอง การพยายามเอาชนะ หรือ ปฏิเสธความต้องการของร่างกาย ทำให้ความต้องการของร่างกายลดน้อยลง เป็นการกดบังคับความชั่วร้ายที่มีอยู่ภายในร่างกาย ดังเช่นในภาพยนตร์เรื่อง the name of the rose มีฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีพระผู้ไม่สามารถควบคุมกามตัณหา ในรสนิยมแบบรักร่วมเพศของตนได้ และรู้สึกผิดในการกระทำของตน จึงใช้แซ่โบยตัวเองเพื่อลดพลังและความต้องการทางเพศของตัวเอง และเป็นการแก้แค้นร่างกายอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทำความชั่ว จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณกับร่างกายเป็นสิ่งที่แยกจากกัน เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน ความสุขทางร่างกายและความสุขทางจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ ไม่สอดคล้องกันเสมอไป ร่างกายต้องการอีกอย่าง แต่จิตใจมีความต้อการอีกอย่าง
จากการศึกษาบทความ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กซ์ มาก่อนหน้านี้ ของอาจารย์ปิยฤดีและอาจารย์ไชยต์ยันต์ ไชยพร ดังประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือการหาความสุขทางเพศบนร่างกายของตัวเอง โดยการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวในศาสนาคริสต์ในอดีต ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติทางร่างกายที่ร้ายแรงเช่นเดียวกับการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่วิตถาร แตกต่างไปจากการมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงแบบธรรมดา ดังนั้น การแสวงหาเพศรสจากพฤติกรรมที่คนทั่วไปปฏิเสธหรือเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียดเดียดฉันท์น่าสะอิดสะเอียนนั้น เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่มีควบคู่ไปกับรสนิยมทางเพศแบบปกติธรรมดาโดยธรรมชาติ ราวกับเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันจริงหรือหรือว่าแท้จริงแล้ว พฤติกรรมเหล่านั้นมันอยู่ในความต้องการลึกๆของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเมื่อถึงจุดแห่งความเบื่อหน่ายจำเจทางเพศที่อิ่มตัวเต็มที่แล้ว มนุษย์ก็เริ่มจินตนาการเรื่องเพศ ที่แหวกแนวพิสดารขึ้นมา ในลักษณะที่เกินเลยจนบัดสีบัดเถลิง ผิดศีลธรรมหรือแม้แต่ผิดกฎหมายในที่สุด
การจะให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ ที่แม้จะถูกรับรองโดยการแต่งงาน ให้การเป็นบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ และเป็นธรรมชาติไม่บัดสีบัดเถลิง ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมนั้นเห็นทีจะเป็นไปได้ยากในสังคมไทย เพราะในสังคมไทยเรื่องเพศถูกจำกัดให้เป็น เรื่องที่น่ารังเกียดไม่ควรเปิดเผย เป็นบรรทัดฐานที่ทุกคนยอมรับโดยทั่วกัน แม้แต่เด็กที่ยุ่งเกี่ยวหรือหมกมุ่นกับเรื่องเพศตั้งตั่งเด็ก สังคมก็ตราหน้าให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่แตกต่างไปจาก คนบ้าอาชญากรเหล่านั้น ทำนองเดียวกันกับรูปแบบทางเพศอื่นๆ ซึ่งผิดธรรมชาติทางเพศ เช่นการผิดประเวณี การข่มขืน การแต่งงานกับญาติพี่น้องของตัวเอง หรือการร่วมเพศที่พิสดาร รวมถึงการเป็นซาดิสม์ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากมาตรฐานปกติในเรื่องเพศที่สังคมจะรับได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเซ็กซ์ ทำให้เกิดประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเซ็กซ์คือ การดูหนังเอ็กซ์ ว่าเหตุใดการดูหนังเอ็กซ์จึงเป็นกิจกรรมที่คุณชอบทำแต่ไม่ชอบพูด เพราะสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อต่างๆเกิดขึ้นมามากมายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ กำลังถูกเปิดเผยและตีแผ่ผ่านสื่อมากขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเปิดกว้างจนหมดเปลือกเสียทีเดียว แต่เรื่องเซ็กซ์ก็เข้ามาครอบงำทางความคิดค่านิยมที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะป็นสื่อที่นำเสนอผ่านศิลปิน นักร้อง แฟชั่น หรืออินเตอร์เน็ท จนกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมให้อยู่ในกรอบของบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นได้ยาก จนกลายเป็นเรื่องที่คนเอือมระอา น่าเบื่อหน่าย และจำยอมรับกันไปต่างหาก
ก่อนที่จะลงสู่ภาคสนามของการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนั้น ผมจะขอย้ำถึงแก่นแท้ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ก่อน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความสนใจ ที่ต้องการจะศึกษา คือ ต้องการทราบถึงทัศนคติ ความรู้สึกต่อ เรื่องการดูหนังเอ็กซ์ ว่าเพราะเหตุใดการดูหนังเอ็กซ์ จึงไม่เป็นที่ยอมรับในที่สาธารณะ และเหตุใดบุคคลทั่วไปจึงไม่นิยมเปิดเผยและยอมรับกับเรื่องดังกล่าว
รวมถึงเหตุใดบุคคลที่เปิดเผยในเรื่องที่เกี่ยวกับเซ็กซ์มากเกินไปจึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสังคม ดังนั้นการดูหนังเอ็กซ์ที่เรารู้จักกันหรือดูๆกันนั้น จึงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นที่ยอมรับจากคนส่วนน้อย ที่อยู่ในวงการเรื่องนี้ เช่น กลุ่มคนที่นิยมดูหนังเอ็กซ์เป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นประจำจนถึงดูบ้างนานๆครั้ง รวมถึงกลุ่มคนที่ทำธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับหนังเอ็กซ์รวมถึงแก่นแท้เบื้องหลัง หรือแรงจูงใจของการอยากดูหนังเอ็กซ์เป้าหมายสูงสุดของการดูหนังเอ็กซ์ วิธีการรูปแบบของการเลือกดูหนังเอ็กซ์
การค้นพบคำตอบจากการศึกษาภาคสนาม field work เกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้สึกเกี่ยวกับการดูหนังเอ็กซ์จากเพื่อนชายที่สนิทสองคน ป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอยากรู้ พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการดูหนังเอ็กซ์ในครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในช่วยอายุประมาณสิบสองถึงสิบสามปีโดยเริ่มแรกเกิดจากการอยากรู้อยากเห็นของวัยเด็กเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเริ่มจากการดูหนังสือกาตูนเอ็กซ์ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการเผยแพร่มากในช่วงวัยนั้น คือย้อนหลังไปประมาณสิบปีที่แล้ว การจะหาแหล่งในการซื้อหนังเอ็กซ์นั้น ค่อนข้างยากและไม่ได้มีแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน จะมีบ้างก็แค่หนังสือกาตูนญี่ปุ่นที่เข้ามาแฝงในลักษณะของกาตูนญี่ปุ่นตาหวานท่วไปที่มีขายและมีให้เช่าตามท้องตลาด ที่เป็นลัษณะของกาตูนเอ็กซ์ที่ส่วนใหญ่จะนำเสนอเกี่ยวกับเองเซ็กซ์ในวัยเรียน ซึ่งสามารถสร้างจินตนาการให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี และต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออายุประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าปีสื่อที่ออกมาในรูปแบบของหนังเอ็กซ์ก็มีมากขึ้น รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเกี่ยวกับหนังเอ็ซ์ก็มีมากขึ้นเช่นกัน แหล่งข้อมูลแหล่งซื้อแหล่งขายก็มีมากขึ้น ทำให้เป็นช่วงวัยที่เข้าสู่การเป็นสาวกอย่างแท้จริงของหนังเอ็กซ์ โดยเขาจะเลือกการซื้อแต่ละครั้งว่าเริ่มจากการสนใจอยากดูหนังเอ็กซ์ในรูปแบบธรรมดา ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่หรือวิจิตรพิสดารมากนัก และเมื่อเริ่มมีอิสระในการซื้อขายมากขึ้นทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะรับสื่อดังกล่าว ในลักษณะที่แปลกใหม่ออกไป เช่นเป็นลักษณะของการมีเซ็กซ์หมู่ หรือฉากที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการร่วมเพศหรือการใช้ความรุนแรงในการร่วมเพศ เป็นต้น
นอกจากนี้แล้วการเลือกแหล่งในการหาซื้อหาชมก็เป็นสิ่งทีสำคัญ หากมีแหล่งที่หาซื้อประจำก็จะได้รู้ว่าแผ่นไหนมาใหม่ แผ่นไหนน่าสนใจ และราคาก็สามารถต่อรองได้ แต่หากคนที่ไม่มีแหล่งหาซื้อประจำ จะอาศัยการ ดูภาพทางอินเตอร์เน็ท บางครั้งก็มีการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ทหรือหนังสือโป๊ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งก็มีเอเย่นต์ขายแผ่นหนังเอ็กซ์ในโรงเรียน ผมเองในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยร่วมหุ้นกับเพื่อนๆในการทำธุรกิจกับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันขายแผ่นซีดีหนังเอ็กซ์ในช่วงที่เรียนมัธยมปลาย โดยแรกเริ่มเดิมทีมาจากการสั่งซื้อแผ่นหนังเอ็กซ์จากหนังสือโป๊เล่มหนึ่งของเพื่อนในกลุ่มเพื่อมาดูเองและก็ดูกันในกลุ่มหลังจากนั้นก็มีเพื่อนทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคน ในชั้นเรียนด้วยกันและเพื่อนๆหลายคนก็ให้ความสนใจ จึงเกิดความคิดที่ว่าหากเราสั่งมาขายคงจะได้กำไรดี เพราะการสั่งซื้อราคาแผ่นละหกสิบบาท หากสั่งซื้อห้าสิบแผ่นขึ้นไปจะเป็นอีกราคาหนึ่งคือสี่สิบบาท เมื่อนำมาขายจะได้ในราคาแผ่นละแปดสิบบาทซึ่งได้กำไรเท่าตัว หลังจากนั้นก็ได้รับออเดอร์การสั่งจองมากขึ้น จนเป็นการทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นตัวแทนขายซึ่งเป็นการทำกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง เมื่อผ่านไปประมาณสองเดือนการสั่งซื้อก็ลดลงจากที่มีผู้ให้ความสนใจมากก็ไม่มีใครสั่งซื้อ เพราะคนที่สั่งซื้อไปแล้วก็จะไม่สั่งซื้อซ้ำจะมีบ้างก็บางคนที่จะสั่งซื้อคือต้องการหนังที่มีความแปลกใหม่มากขึ้นเช่น ชายกับชาย หญิงกับหญิง มีเซ็กซ์หมู่ คนกับสัตว์ หรือคนกับตุ๊กตายางที่มีลักษณะรูปร่างที่เหมือนคนมีเสียงร้องครวญครางเมื่อมีการร่วมเพศหรือบางครั้งก็มีการตอบสนองด้วยการสั่นเป็นจังหวะ จะเห็นได้ว่าเมื่อทุกคนได้ในสิ่งที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้ว จะมีบางคนที่มีความต้องการที่จะอยากแสวงหาเรื่องเดียวกันแต่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่กว่าเดิมเมื่อถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วทุกคนก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีอะไรมีแต่ความซ้ำซากจำเจกับรูปแบบเดิมๆ
ในที่การขายแผ่นซีดีหนังเอ็กซ์ของผมก็จบลงที่เหตุผลว่าทุกคนเกิดความรู้สึกเดียวกันว่าดูแล้วก็เหมือนๆกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในหนังเอ็กซ์ เพราะเป็นเรื่องที่มีการดำเนินรื่องอยู่อย่างเดียวคือการมีเซ็กซ์ทั้งแผ่นดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่เหมือนกับหนังทั่วๆไป ที่มีเนื้อหาของเรื่อง มีการดำเนินเรื่องที่มีผู้แสดงที่น่าสนใจกว่า ซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องราวผ่านตัวแสดง แต่สำหรับหนังเอ็กซ์ ไม่มีอย่างที่หนังดังกล่าวมีนั่นเองจึงทำให้ไม่ได้มีใครสนใจติดตามหรือดูเป็นชีวิตจิตใจนอกจากจะดูเพราะดูอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิม เช่นเดียวกับการให้ทัศนคติในเรื่องนี้ของผู้ให้สัมภาษณ์ ว่าจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้ดูทุกวัน นานๆครั้งถึงจะดู โดยการดูแต่ละครั้งจะมาจากการยืมเพื่อน มักไม่ค่อยซื้อ เพราะคิดว่าสิ้นเปลือง
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เขามีความเห็นว่าในสังคมของเรา เมื่อพูดถึงเรื่องเซ็กซ์มักไม่มีใครเห็นดีเห็นงาม มักถูกปฏิเสธ เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นการดูหนังเอ็กซ์จึงไม่ต้องนึกถึงเพราะคงไม่มีใครยอมรับแน่นอน เขาจึงคิดว่าการดูหนังเอ็กซ์เป็นสิ่งที่ควรจะปกปิด ไม่ควรที่จะเปิดเผยเพราะ ไม่ใช่เรื่องที่สมควร เป็นเรื่องที่ทุกคนมองว่าเป็นสิ่งที่ลามกอนาจาร แต่แรงผลักดันเบื้องหลังที่ทำให้เขาดูหนังเอ็กซ์เพราะ แรงขับทางเพศ เขามองว่าความต้องการทางเพศเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เขาอยากดูหนังเอ็กซ์ เขาให้ความเห็นว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ทุกคนไม่ค่อยยอมรับกับธรรมชาติดังกล่าว และมองเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องที่แปลก ลามก ไม่ดี ทั้งที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลา เมื่อถึงวัยและวุฒิภาวะที่เหมาะสมเราก็จะมีความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา
เขามองว่าในสังคมย่อมมีทัศนคติหลายมุมอยู่แล้วแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็มีคนที่มองทั้งดีและไม่ดี เขาเองก็มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรเข้าใจในธรรมชาติของมัน จะได้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุข และเรื่องเซ็กซ์ก็ไม่ทำร้ายเราหากเรารู้จักที่จะอยู่กับมันและควบคุมมันให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรไม่ปล่อยให้ความต้องการของร่างกายอยู่เหนือการควบคุม หากจะปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมในปัจจุบันที่มีเรื่องเซ็กซ์อยู่รอบตัวเรา คือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน การที่เขาดูหนังเอ็กซ์ก็ไม่ได้คิดร้ายที่จะทำร้ายใคร ดูเพื่อต้องการคลายเครียดระบายความต้องการทางเพศ เขามองว่าการดูหนังเอ็กซ์ก็เพื่อสนองความต้องการทางเพศ เพื่อสร้างจินตนาการในการช่วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีกว่าการไปทำร้ายผู้อื่นเพราะเราต้องเข้าใจว่าความต้องการทางเพศของคนเรามีไม่สิ้นสุด ฮอร์โมนในร่างกายของเราก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในแก้วหากเราเทน้ำในแก้วทุกวัน โดยไม่เทน้ำในแก้วออกเทน้ำลงใหม่ ซักวันน้ำในแก้วก็จะเต็มและล้นออกมา ไม่ต่างกับร่างกายของเราความต้องการทางเพศก็เหมือนน้ำที่คอยเติมร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
จากการค้นพบคำตอบจากภาคสนามทำให้ทราบว่า การดูหนังเอ็กซ์ไม่ว่าจะมาจากความตั้งใจหรือความบังเอิญก็ตามแต่ก็ทำให้ได้ทราบถึงทัศนคติในแง่ดีเกี่ยวกับการดูหนังเอ็กซ์ว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ลามกหรือเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศ ซึ่งมันหมายถึงชีวิตประจำวัน การมีเพศสัมพันธ์นั้นก็เช่นกันเมื่อเรามีครอบครัว หรือแต่งงาน ก็จะต้องประสบพบเจอตามธรรมดา ดังนั้นการดูหนังเอ็กซ์ก็ถือเป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง แม้คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับรับก็ตามแต่หากเรานำมาศึกษาหรือนำมาใช้ในทางที่ดีก็เกิดประโยชน์ รวมถึงการผ่อนคลายความเครียด ระบายความต้องการทางเพศจากการดูหนังเอ็กซ์ก็ยังดีกว่าการทำร้ายผู้อื่นหรือทำผิดในเรื่องเพศหรือการอนาจาร การตอบสนองความต้องการทางเพศยังมีอีกมากมายนอกจากจะเป็นการดูหนังเอ็กซ์แล้ว ยังมีการเลือกสื่อประเภทอื่น เช่นการดูหนังสือโป๊ ดูการ์ตูนโป๊ เว็บไซท์ทางอินเตอร์เน็ท ซึ่งตัวผมเองคิดว่าความต้องการทางเพศนั้นเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งไม่มีใครระงับความต้องการทางเพศได้ แต่เลือกที่จะหาทางออกที่เหมาะสมได้ โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หากเราใช้สื่อที่ทำให้เราตอบสนองความต้องการทางเพศได้ที่สังคมรับได้ไม่มากจนเกินไปนั้นและให้อยู่ในทางที่ถูกต้องผมก็ถือว่าไม่ได้แหวกแนวจากบรรทัดฐานเรื่องเพศเสียทีเดียว การจะมองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้น ก็ไม่ต่างอะไรจากการปิดกั้นทางความคิดมากจนเกินไป แม้เรื่องเพศจะถูกสังคมบีบให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมแล้วก็ตาม แต่หากสังคมยังยึดอยู่กับบรรทัดฐานเดิม คนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อย ก็ยังคงขัดแย้งกันในทางความคิดอยู่ดี เพราะในสังคมก็ย่อมมีคนมองเรื่องเดียวกันคนละด้านคนละมุมนั่นเอง

นาย วนภัทร์ แสงแก้ว รหัสนักศึกษา 4730536 เอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น: